Rozdział 11. Praktyczne PHP

W rozdziale zostaną omówione niektóre najczęściej wykonywane zadania podczas tworzenia programów w języku PHP, takie jak praca z ciągami tekstowymi i wyświetlanie różnych formatów ciągu tekstowego, daty i godziny. Przedstawione będą także zagadnienia związane z obsługą plików tworzonych i odczytywanych przez programy PHP. Oprócz tego w rozdziale znajdzie się omówienie sposobów przekazywania pliku do serwera oraz jego weryfikacji przed szerszym udostępnieniem. Przekazywanie plików do serwera jest użyteczne, ale wiąże się z niebezpieczeństwem, jeśli pliki nie zostaną wcześniej prawidłowo zweryfikowane.

Podczas tworzenia danych wyjściowych HTML stron internetowych praca z ciągami tekstowymi pochłania wiele czasu. PHP zawiera ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.