O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Praktyczne PHP

W rozdziale zostaną omówione niektóre najczęściej wykonywane zadania podczas tworzenia programów w języku PHP, takie jak praca z ciągami tekstowymi i wyświetlanie różnych formatów ciągu tekstowego, daty i godziny. Przedstawione będą także zagadnienia związane z obsługą plików tworzonych i odczytywanych przez programy PHP. Oprócz tego w rozdziale znajdzie się omówienie sposobów przekazywania pliku do serwera oraz jego weryfikacji przed szerszym udostępnieniem. Przekazywanie plików do serwera jest użyteczne, ale wiąże się z niebezpieczeństwem, jeśli pliki nie zostaną wcześniej prawidłowo zweryfikowane.

Podczas tworzenia danych wyjściowych HTML stron internetowych praca z ciągami tekstowymi pochłania wiele czasu. PHP zawiera ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required