Rozdział 13. Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP

W Rozdział 12. zostały przedstawione korzyści, jakie można osiągnąć, stosując standard XHTML zamiast tradycyjnego HTML. Bieżący rozdział zaprezentuje łączne użycie wszystkich przedstawionych dotąd koncepcji w celu wykonywania za pomocą PHP znacznie bardziej skomplikowanych zadań na bazie danych. Czytelnik pozna więc sposoby tworzenia i modyfikacji zarówno danych MySQL, jak i obiektów bazy danych z poziomu PHP. Omówiona zostanie także tematyka tworzenia łączy HTML pozwalających użytkownikowi na rozbudowę bądź modyfikację danych poprzez zapytanie do bazy danych. W rzeczywistości, po poznaniu sesji, które zostaną omówione w następnym rozdziale, Czytelnik będzie dysponował wiedzą wystarczającą ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.