O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP

W Rozdział 12. zostały przedstawione korzyści, jakie można osiągnąć, stosując standard XHTML zamiast tradycyjnego HTML. Bieżący rozdział zaprezentuje łączne użycie wszystkich przedstawionych dotąd koncepcji w celu wykonywania za pomocą PHP znacznie bardziej skomplikowanych zadań na bazie danych. Czytelnik pozna więc sposoby tworzenia i modyfikacji zarówno danych MySQL, jak i obiektów bazy danych z poziomu PHP. Omówiona zostanie także tematyka tworzenia łączy HTML pozwalających użytkownikowi na rozbudowę bądź modyfikację danych poprzez zapytanie do bazy danych. W rzeczywistości, po poznaniu sesji, które zostaną omówione w następnym rozdziale, Czytelnik będzie dysponował wiedzą wystarczającą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required