O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Sprawdzanie poprawności danych i obsługa błędów

Wcześniej omówiliśmy już sprawdzanie poprawności danych w kodzie PHP. W tym rozdziale omówimy możliwości sprawdzania poprawności danych formularzy przed ich przesłaniem. Powiemy także, co należy zrobić, kiedy sprawdzenie poprawności danych nie powiedzie się, oraz w jaki sposób obsłużyć inne błędy. Wprowadzone dane można sprawdzać po stronie klienta — w przeglądarkach użytkowników z wykorzystaniem kodu JavaScript. Dane można także sprawdzać w momencie ich przesyłania — bezpośrednio w PHP.

Niektóre informacje można bez szkody wyświetlić użytkownikom działającej aplikacji w ramach komunikatu o błędzie. Na przykład można poinformować użytkowników o problemach z połączeniem z bazą danych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required