Dodatek B. Przegląd składni MySQL

W tym dodatku opisano składnię instrukcji SQL najczęściej używanych w MySQL 5.5.22 (w czasie powstawania tej książki była to aktualna wersja).

W przeglądzie zastosowano następujące konwencje:

  • Instrukcje są podane w kolejności alfabetycznej, co ułatwia ich znalezienie.

  • Opcjonalne fragmenty instrukcji znajdują się w nawiasach kwadratowych ([]).

  • Listy elementów, spośród których trzeba wybrać jeden, umieszczone są w nawiasach klamrowych ({}), a poszczególne elementy rozdzielone są pionowymi kreskami (|).

  • Wielokropek (...) oznacza, że poprzedzający go element można podać wielokrotnie.

Składnia przedstawiona w tym dodatku w kilku miejscach jest uproszczona. Pominięto alternatywny zapis i słowa kluczowe, które nie mają żadnej ...

Get PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.