Rozdział 8. Formatowanie treści przy użyciu wyrażeń regularnych

Mamy już niemal wszystko! Zaprojektowaliśmy bazę danych do przechowywania dowcipów, uporządkowaliśmy je w kategorie oraz zapewniliśmy możliwość śledzenia informacji o autorach. Utworzyliśmy witrynę wyświetlającą zawartość zgromadzonej biblioteki żartów. Zadbaliśmy nawet o strony pozwalające administratorowi witryny pracować z bazą danych bez żadnej wiedzy technicznej.

Zbudowane rozwiązanie uwalnia zajmującego się witryną programistę od konieczności dołączania coraz to nowych elementów do szablonów stron czy pracy z setkami plików HTML. Kod HTML jest całkowicie oddzielony od wyświetlanych danych. Do zmiany wyglądu stron wymagane są jedynie modyfikacje znaczników w przygotowanych szablonach ...

Get PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.