DODATEK A

Instalacja PHP

Linux

Linux jest moim ulubionym środowiskiem do pisania programów. Posiadam komputer Macbook Pro z systemem OS X, ale programuję zawsze w maszynie wirtualnej z Linuksem. Instalacja PHP w Linuksie jest bardzo łatwa. Wystarczy użyć menedżera pakietów, np. aptitude w Ubuntu Server albo yum w CentOS.

W tym miejscu interesuje nas tylko wiersz poleceń PHP. Opis PHP-FPM i konfiguracji serwera nginx znajduje się w rozdziale 7.

Menedżery pakietów

Większość dystrybucji Linuksa ma własny menedżer pakietów. Na przykład w Ubuntu nazywa się on aptitude, a w systemach CentOS i Red Hat Enterprise Linux (RHEL) jest to yum. Ich użycie jest najprostszym sposobem na znalezienie, zainstalowanie, zaktualizowanie i usunięcie programów z systemu. ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.