DODATEK A

Instalacja PHP

Linux

Linux jest moim ulubionym środowiskiem do pisania programów. Posiadam komputer Macbook Pro z systemem OS X, ale programuję zawsze w maszynie wirtualnej z Linuksem. Instalacja PHP w Linuksie jest bardzo łatwa. Wystarczy użyć menedżera pakietów, np. aptitude w Ubuntu Server albo yum w CentOS.

W tym miejscu interesuje nas tylko wiersz poleceń PHP. Opis PHP-FPM i konfiguracji serwera nginx znajduje się w rozdziale 7.

Menedżery pakietów

Większość dystrybucji Linuksa ma własny menedżer pakietów. Na przykład w Ubuntu nazywa się on aptitude, a w systemach CentOS i Red Hat Enterprise Linux (RHEL) jest to yum. Ich użycie jest najprostszym sposobem na znalezienie, zainstalowanie, zaktualizowanie i usunięcie programów z systemu. ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.