ROZDZIAŁ 3.

Standardy

Liczba komponentów i systemów szkieletowych w PHP może przyprawić o zawrót głowy. Dostępne są zarówno wielkie systemy, jak Symfony (http://symfony.com) czy Laravel (http://laravel.com), jak i mikrosystemy, takie jak Silex (http://silex.sensiolabs.org) czy Slim (http://slimframework.com). Są też stare szkielety, jak CodeIgniter (http://www.codeigniter.com), które stworzono wiele lat przed powstaniem nowoczesnych wersji języka PHP. Ekosystem nowoczesnego PHP to istny tygiel gotującego się kodu, z którego programiści wyciągają smakowite kąski do budowy swoich aplikacji.

Niestety stare systemy szkieletowe PHP powstawały w izolacji i nie współdzielą kodu z innymi systemami. Jeśli w swoim projekcie używasz jednego z nich, to utknąłeś ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.