ROZDZIAŁ 6.

Hosting

Napisałeś aplikację PHP. Gratuluję! Ale Twój program nikomu się nie przyda, dopóki nie udostępnisz go użytkownikom. Musisz go wysłać na serwer i pokazać odbiorcy docelowemu. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacje PHP można hostować na cztery sposoby: na serwerze współdzielonym, wirtualnym, dedykowanym oraz jako usługę. Każda z tych metod ma swoje zalety i jest dobrym rozwiązaniem dla różnych typów aplikacji oraz właścicieli dysponujących określonymi środkami finansowymi.

Istnieje też wiele firm hostingowych, a bogactwo oferty dla osoby nieobeznanej z branżą może być przytłaczające. Niektóre firmy oferują tylko serwery współdzielone, a inne zapewniają różne rozwiązania, tj. zarówno serwery współdzielone, jak i prywatne serwery wirtualne ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.