ROZDZIAŁ 7.

Wdrażanie serwera

Po wybraniu hostingu dla aplikacji należy skonfigurować serwer i przygotować go do działania. Szczerze mówiąc, wdrażanie serwera to bardziej sztuka niż nauka. Wszystko zależy od wymagań aplikacji, której chcesz na danym serwerze używać.

image

Jeśli korzystasz z usługi typu PaaS, to zarządzaniem serwerem zajmuje się dostawca. Twoja rola sprowadza się do wykonywania usługi dostawcy, aby przenieść aplikację na jego platformę.

Jeśli nie korzystasz z usługi typu PaaS, to musisz przygotować do działania swój serwer VPS lub dedykowany. „Wdrażanie serwera” brzmi strasznie, ale w rzeczywistości nie jest takie trudne (nie śmiej ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.