Rozdział 6. Funkcje

6.0. Wprowadzenie

Funkcje pomagają tworzyć zorganizowany kod, który można wielokrotnie wykorzystywać. Dzięki nim można wyodrębniać szczegółowe fragmenty kodu, który w efekcie będzie bardziej elastyczny oraz czytelniejszy. Bez wykorzystywania funkcji niemożliwe jest pisanie programów łatwych w utrzymaniu, ponieważ trzeba wówczas stale uaktualniać identyczne bloki kodu w różnych miejscach i w różnych plikach.

Do funkcji przekazujemy określoną liczbę argumentów oraz otrzymujemy jej wartość zwrotną:

// dodaj do siebie dwie liczby
function add($a, $b) {
    return $a + $b;
}

$total = add(2, 2);    // 4

Aby zadeklarować funkcję, należy użyć słowa kluczowego function i wpisać po nim nazwę funkcji oraz, w nawiasach, wszystkie jej parametry. W ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.