Rozdział 8. Podstawy programowania na potrzeby WWW

8.0. Wprowadzenie

Poszukiwanie informacji na temat programowania dla WWW to zapewne jedna z głównych przyczyn, dla których Czytelnik sięga po tę książkę. Z kolei potrzeba programowania dla WWW była jedną z najważniejszych przyczyn powstania samego PHP oraz uczyniła ten język tak popularnym. Budowanie dynamicznych, niemal nieograniczonych w swoich możliwościach programów WWW za pomocą PHP nie jest skomplikowanym zadaniem. W innych rozdziałach książki zostały omówione różnorodne funkcje języka, takie jak obsługa grafiki, wyrażeń regularnych, dostępu do baz danych i operowania plikami. Wszystkie one stanowią elementy ogólnie pojętego programowania WWW. W niniejszym rozdziale skoncentrujemy się jednak ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.