Rozdział 10. Dostęp do baz danych

10.0. Wprowadzenie

Bazy danych stanowią zasadniczy element wielu aplikacji sieciowych. Zakres przechowywanych przez nie informacji jest niemal nieograniczony. Umożliwiają pozyskiwanie i uaktualnianie takich danych jak na przykład: listy użytkowników, katalogi produktów czy informacje o ostatnich wydarzeniach. Postrzeganie PHP jako niezwykle użytecznego języka programowania aplikacji sieciowych wynika z jego ogromnych możliwości w komunikowaniu się z bazami danych. PHP obsługuje co najmniej 20 baz danych, z których niektóre są bazami relacyjnymi, a niektóre nie. Do grupy relacyjnych baz danych obsługiwanych przez PHP należą: Apache Derby, DB++, FrontBase, IBM Cloudscape, IBM DB2, Informix, Interbase, Ingres II, ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.