Rozdział 7. Wzorzec Adapter

To nie najsilniejszy gatunek jest tym, który przetrwa, ani też najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który najlepiej adaptuje się do zmian.

Charles Darwin

Miarą inteligencji jest zdolność do zmian.

Albert Einstein

Nauka zawsze ma swe źródło w przystosowaniu myśli do pewnego zdefiniowanego pola doznań.

Ernst Mach

Czym jest wzorzec Adapter?

Ten rozdział stanowi pakiet „dwa w jednym”: przedstawia adaptery klas i obiektów. Zawiera wiele lekcji, ale chyba najbardziej interesujące jest porównanie wykorzystania dziedziczenia i kompozycji. Wzorzec o zasięgu klas wykorzystuje dziedziczenie — zgodnie z Rysunek 7-1.

Wzorzec Adapter o zasięgu klas wykorzystuje dziedziczenie
Rysunek 7-1. Wzorzec ...

Get PHP. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.