O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Wzorzec Adapter

To nie najsilniejszy gatunek jest tym, który przetrwa, ani też najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który najlepiej adaptuje się do zmian.

Charles Darwin

Miarą inteligencji jest zdolność do zmian.

Albert Einstein

Nauka zawsze ma swe źródło w przystosowaniu myśli do pewnego zdefiniowanego pola doznań.

Ernst Mach

Czym jest wzorzec Adapter?

Ten rozdział stanowi pakiet „dwa w jednym”: przedstawia adaptery klas i obiektów. Zawiera wiele lekcji, ale chyba najbardziej interesujące jest porównanie wykorzystania dziedziczenia i kompozycji. Wzorzec o zasięgu klas wykorzystuje dziedziczenie — zgodnie z Rysunek 7-1.

Wzorzec Adapter o zasięgu klas wykorzystuje dziedziczenie
Rysunek 7-1. Wzorzec ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required