Przedmowa: obalanie aksjomatów

Aksjomat

Twierdzenie lub założenie, które uznaje się za ustalone, przyjęte lub w sposób oczywisty jest zgodne z prawdą.

Matematycy tworzą teorie oparte na aksjomatach, założeniach dotyczących rzeczy bezsprzecznie prawdziwych. Architekci oprogramowania również budują teorie na bazie aksjomatów, ale świat oprogramowania jest bardziej elastyczny niż matematyka: podstawowe rzeczy zmieniają się w szybkim tempie, w tym również aksjomaty, na których opieramy nasze teorie.

Ekosystem rozwoju oprogramowania znajduje się w ciągłym stanie dynamicznej równowagi: choć w danym momencie jest w stanie zrównoważonym, to w długim okresie jego zachowanie jest dynamiczne. Doskonałym współczesnym przykładem natury tego ekosystemu jest ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.