Rozdział 10. Styl architektury warstwowej

Architektura warstwowa, nazywana również stylem architektury n-warstwowej, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych stylów architektonicznych. Styl ten jest de facto standardem w większości zastosowań, głównie ze względu na jego prostotę, znajomość i niskie koszty. Jest to również bardzo naturalny sposób tworzenia aplikacji ze względu na prawo Conwaya (https://oreil.ly/Rb4uN), które mówi, że organizacje zajmujące się projektowaniem systemów tworzą projekty będące odzwierciedleniem własnych struktur komunikacyjnych. W większości organizacji istnieją programiści zajmujący się tworzeniem interfejsów użytkownika (UI), programiści odpowiedzialni za część serwerową, twórcy reguł i administratorzy baz danych ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.