Rozdział 12. Styl architektury mikrojądra

Styl architektury mikrojądra (nazywany również architekturą wtyczek) został opracowany kilkadziesiąt lat temu i do dziś jest szeroko stosowany. Ten styl architektoniczny w naturalny sposób pasuje do aplikacji sprzedawanych jako produkt (pakietowanych i udostępnianych do pobrania i instalacji jako pojedyncze, monolityczne wdrożenie, zazwyczaj instalowane na miejscu u klienta jako produkt zewnętrzny), ale jest również szeroko stosowany w wielu niestandardowych aplikacjach biznesowych nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Topologia

Styl architektury mikrojądra jest stosunkowo prostą architekturą monolityczną złożoną z dwóch składników architektury: podstawowego systemu i dołączanych składników (wtyczek). Logika ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.