Rozdział 14. Styl architektury sterowanej zdarzeniami

Styl architektury sterowanej zdarzeniami jest popularnym, rozproszonym stylem architektury asynchronicznej wykorzystywanym do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji o dużej wydajności. Cechuje go również wysoka zdolność adaptacji i może być wykorzystywany do budowy zarówno małych, jak i dużych, złożonych aplikacji. Architektura sterowana zdarzeniami składa się z rozprzężonych składników przetwarzania zdarzeń, które asynchronicznie odbierają i przetwarzają zdarzenia. Architektura ta może być stosowana samodzielnie lub może być osadzona w innych stylach architektonicznych (np. architektura mikrousług sterowanych zdarzeniami).

Większość aplikacji działa zgodnie z tzw. modelem opartym na żądaniach ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.