Rozdział 3. Modułowość

Na początek chcemy rozwikłać kilka powszechnie używanych i nadużywanych terminów wykorzystywanych w dyskusjach o architekturze, które wiążą się z modułowością, a także przedstawić definicje, które będą wykorzystywane w całej książce.

95% informacji [na temat architektury oprogramowania] to wychwalanie korzyści płynących z „modułowości”, a niewiele, jeśli w ogóle, mówi się o tym, jak ją osiągnąć.

— Glenford J. Myers (1978)

Różne platformy oferują rozmaite mechanizmy wielokrotnego wykorzystywania kodu, ale wszystkie obsługują pewien sposób grupowania powiązanego kodu w moduły. Choć koncepcja ta jest uniwersalna w architekturze oprogramowania, okazała się trudna do zdefiniowania. Zwykłe wyszukiwanie w internecie daje dziesiątki ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.