Rozdział 23. Zachowanie równowagi między danymi i kontekstem

Elementy graficzne w dowolnej wizualizacji możemy ogólnie podzielić na elementy, które reprezentują dane, i te, które ich nie reprezentują. Te pierwsze to np. punkty na wykresie punktowym, słupki na histogramie lub wykresie słupkowym lub zacieniowane obszary na mapie cieplnej. Te drugie to np. osie wykresów, etykiety i znaczniki osi, tytuły osi, legendy i adnotacje do wykresów. Elementy te zazwyczaj zapewniają kontekst dla danych i (lub) struktury wizualnej wykresu. Projektując wykres, warto zastanowić się nad ilością atramentu (rozdział 17.) wykorzystanego do przedstawienia danych i kontekstu. Powszechnym zaleceniem jest zmniejszenie ilości atramentu niezawierającego danych, a zastosowanie ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.