PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Book description

Poznaj tajniki najnowszej wersji
uniwersalnego narz?dzia do tworzenia prezentacji

 • Tworzenie i formatowanie prezentacji
 • Dodawanie elementów interaktywnych
 • Dostosowywanie PowerPointa do w?asnych potrzeb

Chcesz przedstawi? ofert? swojej firmy w interesujšcy sposób i wywrze? niezapomniane wra?enie na odbiorcach? Korzystasz z poprzednich wersji PowerPointa i chcesz sprawdzi?, czy warto u?ywa? jego najnowszej edycji? A mo?e chcesz pozna? takie mo?liwo?ci aplikacji, o których nie napisano w dokumentacji?

PowerPoint to jeden z najpopularniejszych i najcz??ciej u?ywanych programów biurowych. Wed?ug statystyk jego u?ytkownicy tworzš codziennie ponad 30 milionów slajdów! Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007, ró?ni si? znacznie od swoich poprzedniczek. Ma ca?kowicie przeprojektowany, nowatorski interfejs u?ytkownika i wiele nowych, ciekawych mo?liwo?ci. Umiej?tno?? tworzenia profesjonalnych prezentacji za pomocš PowerPointa jest bardzo mile widziana przez pracodawców, warto zatem dobrze pozna? ten program!

"PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to omówienie mo?liwo?ci najnowszej wersji tej aplikacji. Znajdziesz tu nie tylko opis narz?dzi i funkcji, ale tak?e bezcenne porady, dzi?ki którym optymalnie wykorzystasz program i szybko rozwiš?esz wszelkie problemy. Czytajšc t? ksiš?k?, nauczysz si? efektywnie korzysta? z nowego interfejsu u?ytkownika, stworzysz profesjonalne slajdy i sformatujesz znajdujšce si? na nich elementy tekstowe i graficzne. Dowiesz si?, jak podnie?? atrakcyjno?? prezentacji, umieszczajšc w niej komponenty interaktywne i multimedialne, wykresy oraz arkusze kalkulacyjne. Poznasz sposoby odtwarzania prezentacji, dystrybuowania jej i drukowania materia?ów pomocniczych, które przed pokazem rozdasz jego uczestnikom.

 • Przeglšd nowego interfejsu u?ytkownika
 • Tworzenie nowej prezentacji na bazie ju? istniejšcej bšd? szablonu
 • Definiowanie t?a slajdów
 • Nawigowanie pomi?dzy slajdami podczas edycji
 • Edycja i formatowanie elementów tekstowych
 • Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel
 • Odtwarzanie prezentacji
 • Drukowanie slajdów i materia?ów informacyjnych
 • Rysowanie na slajdach
 • Wstawianie przej?? pomi?dzy slajdami
 • Dostosowywanie PowerPointa do w?asnych potrzeb
 • Praca grupowa

Naucz si? tworzy? prezentacje,
dzi?ki którym przekonasz audytorium do swoich idei.

Publisher resources

View/Submit Errata

Table of contents

 1. PowerPoint 2007 PL: Nieoficjalny Podręcznik
 2. SPECIAL OFFER: Upgrade this ebook with O’Reilly
 3. Nieoficjalna czołówka
  1. Autorka
  2. Zespół redakcyjny
  3. Podziękowania
  4. Seria Missing Manual (Nieoficjalny podręcznik)
 4. Wprowadzenie
  1. Co można zrobić w PowerPoincie 2007?
  2. Co nowego w PowerPoincie 2007
   1. Krótki przegląd nowego interfejsu
    1. Wstążka
    2. Grupy
    3. Przyciski poleceń
    4. Karty
    5. Mniejsze możliwości dostosowawcze
    6. Natychmiastowy podgląd
    7. Minipasek narzędzi
    8. Etykietki klawiszy
    9. Obszerniejsze podpowiedzi
   2. Nowe formaty plików
   3. Poprawiona grafika
   4. Więcej gotowych motywów
   5. Nowy sposób współpracy z korektorami
  3. Wiadomości elementarne
  4. O książce
   1. Zawartość książki
   2. Konwencje stosowane w książce
   3. Przykłady
 5. I. Podstawy tworzenia pokazu slajdów
  1. 1. Tworzenie prostej prezentacji
   1. Rozpoczynamy tworzenie nowej prezentacji
    1. Tworzenie nowej prezentacji od podstaw
    2. Tworzenie prezentacji w oparciu o istniejący szablon, motyw lub gotową prezentację
     1. Na podstawie istniejącego szablonu
     2. Na podstawie istniejącego (wbudowanego) motywu
     3. Na podstawie istniejącej prezentacji
     4. Okno dialogowe Nowy z istniejącej prezentacji
     5. Okno dialogowe Otwieranie
   2. Wybieramy motyw
   3. Wstawiamy tekst
    1. Wypełnianie istniejących pól tekstowych
    2. Dodawanie nowych pól tekstowych
   4. Dodajemy kolejne slajdy
   5. Wybieramy slajd do edycji
    1. Nawigowanie za pomocą paska przewijania
    2. Nawigowanie za pomocą kart Slajdy i Konspekt
    3. Wyszukiwanie
   6. Dodajemy notatki prelegenta
   7. Przygotowujemy i drukujemy materiały informacyjne
   8. Zapisujemy i zamykamy prezentację
   9. Odtwarzamy prezentację
  2. 2. Edytowanie slajdów
   1. Edytowanie tekstu
    1. Zaznaczanie tekstu
    2. Wycinanie tekstu
    3. Kopiowanie tekstu
    4. Wklejanie tekstu
     1. Automatyczne wklejanie ostatnio wyciętej (lub skopiowanej) porcji tekstu
     2. Wybieranie danych, które mają być wklejone
     3. Wybieranie metody wklejania
    5. Przemieszczanie tekstu
    6. Usuwanie tekstu
   2. Przywracanie poprzedniego stanu (polecenie Cofnij)
   3. Automatyczne wyszukiwanie i zamienianie tekstu
   4. Sprawdzanie pisowni oraz inne narzędzia edytorskie
    1. Sprawdzanie pisowni
     1. Ustawianie opcji sprawdzania pisowni
     2. Automatyczne sprawdzanie pisowni
     3. Ręczne sprawdzanie pisowni
    2. Tezaurus
    3. Tłumaczenie wyrazów na inne języki
    4. Narzędzia poszukiwawcze
    5. Włączanie autokorekty
     1. Autokorekta wielkich liter
     2. Autokorekta błędów pisowni
   5. Wstawianie znaków specjalnych
    1. Tekst obcojęzyczny
  3. 3. Formatowanie i wyrównywanie tekstu
   1. Automatyczne formatowanie tekstu
    1. Korzystanie z opcji autoformatowania
    2. Korzystanie z opcji autodopasowania
   2. Ręczne formatowanie tekstu
    1. Zmiana czcionki
    2. Zmiana rozmiaru czcionki
    3. Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu
    4. Zmiana koloru czcionki i tła
    5. Tworzenie specjalnych efektów kolorystycznych
     1. Dostosowywanie przezroczystości
     2. Przygotowywanie własnych kolorów
     3. Nakładanie obrazów
     4. Nakładanie tekstury
     5. Nakładanie gradientu
    6. Modyfikowanie konturów tekstu
    7. Tworzenie tekstowych efektów specjalnych
   3. Ręczne wyrównywanie tekstu i tworzenie wcięć akapitowych
    1. Wyrównywanie tekstu i tworzenie kolumn
    2. Tworzenie list
     1. Modyfikowanie list punktowanych
     2. Modyfikowanie list numerowanych
    3. Zmienianie wcięć
    4. Zmienianie tabulatorów
    5. Zmienianie odstępów
    6. Zmienianie kierunku tekstu
     1. Korzystanie z narzędzia Kierunek tekstu
     2. Korzystanie z okna dialogowego Rozmiar i położenie
   4. Formatowanie pól tekstowych
  4. 4. Formatowanie slajdów
   1. Zmiana układu slajdu
    1. Stosowanie gotowych układów
    2. Zmiana orientacji slajdu
    3. Zmiana położenia pól tekstowych
    4. Ułatwienia w precyzyjnym ustawianiu pól tekstowych — powiększenie, prowadnice i siatka
   2. Zmiana koloru tła
    1. Tworzenie tła z efektem gradientowym
   3. Ponowne stosowanie motywu, kolorów i czcionek
    1. Ponowne stosowanie motywu
    2. Ponowne stosowanie schematu kolorów
    3. Ponowne stosowanie czcionki
  5. 5. Edytowanie pokazu slajdów
   1. Oglądanie wielu slajdów jednocześnie
    1. Panel Slajdy
    2. Widok Sortowanie slajdów
   2. Dodawanie, usuwanie i przemieszczanie slajdów
    1. Dodawanie pustych slajdów
    2. Usuwanie slajdów
    3. Zmienianie kolejności slajdów
    4. Powielanie slajdów
    5. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie slajdów
   3. Wstawianie slajdów pobranych z innej prezentacji
   4. Edytowanie wzorców slajdów i układów
   5. Tworzenie wzorców
    1. Tworzenie nowego wzorca slajdów
    2. Tworzenie nowego wzorca układu
    3. Zmienianie nazw wzorców slajdów i układów
    4. Zachowywanie wzorców slajdów i układów
    5. Stosowanie wielu wzorców slajdów
    6. Edytowanie wzorców materiałów informacyjnych
    7. Edytowanie wzorca notatek
   6. Dodawanie nagłówków i stopek
    1. Dodawanie stopek do slajdów
    2. Dodawanie nagłówków i stopek do materiałów informacyjnych oraz notatek
  6. 6. Wstawianie wykresów, diagramów i tabel
   1. Tworzenie wykresów
    1. Wybieranie typu wykresu
    2. Tworzenie wykresu
    3. Modyfikowanie wykresów przy użyciu gotowych układów i stylów
     1. Stosowanie gotowych układów wykresu
     2. Stosowanie gotowych stylów wykresu
    4. Edytowanie i udoskonalanie wykresów
     1. Edytowanie zakresów danych
     2. Modyfikowanie tytułu wykresu
     3. Modyfikowanie legendy
     4. Zmienianie typu wykresu
     5. Modyfikowanie etykiet danych
     6. Wstawianie kształtów (lub obrazków) do wykresów
     7. Modyfikowanie tytułów osi
     8. Wstawianie (i modyfikowanie) tabeli danych
     9. Ręczne formatowanie elementów wykresu
    5. Wklejanie gotowych wykresów
   2. Tworzenie diagramów
    1. Dodawanie diagramów do slajdów
    2. Przekształcanie list tekstowych na diagramy
    3. Modyfikowanie diagramów za pomocą gotowych stylów i schematów kolorów
    4. Ręczne modyfikowanie diagramów
     1. Dodawanie tytułów
     2. Zmienianie typu diagramu
     3. Odwracanie diagramu
    5. Dodawanie, zmienianie i przemieszczanie elementów diagramu
     1. Dodawanie kształtów
     2. Usuwanie kształtów
     3. Zmienianie rozmiarów kształtów
     4. Zamienianie jednego kształtu na inny
     5. Przemieszczanie kształtów
    6. Edytowanie tekstu w diagramie
   3. Tworzenie tabel
    1. Tworzenie prostej tabeli
     1. Tworzenie wierszy i kolumn
     2. Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn
     3. Zaznaczanie całej tabeli
     4. Wprowadzanie danych
     5. Dodawanie tytułu
     6. Wpisywanie nagłówków kolumn
    2. Modyfikowanie tabel
     1. Stosowanie gotowych stylów tabeli
     2. Wyróżnianie wierszy i kolumn
     3. Rysowanie obramowań wokół komórek, wierszy i kolumn
     4. Zmienianie koloru tła zaznaczonych komórek
     5. Dodawanie cieni, odbić oraz innych efektów trójwymiarowych
     6. Wstawianie i usuwanie wierszy oraz kolumn
     7. Zmienianie szerokości kolumny lub wysokości wiersza
     8. Wyrównywanie zawartości komórek
     9. Scalanie i dzielenie komórek
    3. Zmienianie rozmiarów tabeli
    4. Przemieszczanie tabel
    5. Usuwanie tabel
 6. II. Prezentowanie pokazu slajdów
  1. 7. Przedstawianie prezentacji
   1. Konfigurowanie pokazu slajdów
    1. Wybór typu pokazu
     1. Tryb pełnoekranowy
     2. Tryb przeglądarki
     3. Tryb kiosku
    2. Ukrywanie pojedynczych slajdów
    3. Dostosowanie pokazu slajdów do możliwości monitora
    4. Wybór monitora dla wyświetlania notatek lektora
    5. Ustawianie automatycznego chronometrażu
    6. Odtwarzanie w pętli
    7. Nagrywanie narracji
    8. Wyłączanie dźwięków i animacji
   2. Tworzenie różnych wersji tej samej prezentacji
    1. Tworzenie pokazu niestandardowego
    2. Edytowanie pokazu niestandardowego
   3. Odtwarzanie pokazu slajdów
    1. Rysowanie na slajdach w trakcie odtwarzania prezentacji
   4. Tworzenie pokazów programu PowerPoint
   5. Przesyłanie prezentacji drogą e-mailową
   6. Nagrywanie prezentacji na płytę CD
   7. Publikowanie prezentacji w internecie
    1. Przekształcanie prezentacji w jedną lub więcej stron internetowych
   8. Zapisywanie prezentacji w innych formatach
   9. Optymalizowanie prezentacji
    1. Stosowanie jak najmniejszej liczby ozdobników
    2. Redukowanie rozmiarów osadzanych obiektów za pomocą odpowiednich programów
    3. Używanie poleceń z karty Wstawianie zamiast przeciągania i wklejania obiektów
    4. Wielokrotne stosowanie tych samych obrazów
    5. Usuwanie elementów niewidocznych
    6. Kompresowanie obrazów
    7. Unikanie osadzania czcionek
    8. Stosowanie specjalnych programów optymalizacyjnych
  2. 8. Drukowanie prezentacji
   1. Drukowanie slajdów (po jednym na stronie)
   2. Materiały informacyjne (kilka slajdów na jednej stronie)
   3. Foliogramy
   4. Notatki prelegenta
   5. Konspekt prezentacji
   6. Tabliczki z nazwiskiem
 7. III. Coś więcej niż punktory — multimedia, animacje i interaktywność
  1. 9. Umieszczanie na slajdach obrazów i dokumentów
   1. Rysowanie na slajdach
    1. Rysowanie linii i kształtów
    2. Rysowanie łączników
    3. Rysowanie ręczne
     1. Rysowanie odręczne przy użyciu narzędzia Bazgroły
     2. Rysowanie odręczne przy użyciu narzędzia Dowolny kształt
   2. Modyfikacja rysunków
    1. Zaznaczanie linii oraz kształtów
    2. Stosowanie stylów kształtów
    3. Modyfikacja linii, łączników oraz konturów kształtów
    4. Modyfikacja wnętrza kształtów
    5. Stosowanie efektów specjalnych
    6. Obracanie rysunków
     1. Obracanie linii
     2. Obracanie kształtów
    7. Zmiana położenia linii i kształtów
    8. Zmiana wielkości rysunków
    9. Zmiana typu kształtu lub łącznika
    10. Umieszczanie tekstu na kształtach
    11. Modyfikacje i zniekształcanie kształtów
   3. Jednoczesne modyfikacje wielu rysunków
    1. Grupowanie obiektów
    2. Rozmieszczanie obiektów
    3. Wyrównywanie kształtów i linii
   4. Dodawanie obrazów tworzonych w innych programach
    1. Wstawianie obrazów przechowywanych na komputerze
     1. Formaty plików graficznych, które można umieszczać na slajdach
    2. Tworzenie albumu fotograficznego
     1. Tworzenie albumu fotograficznego na podstawie plików dostępnych na Twoim komputerze
    3. Dodawanie wbudowanych obiektów clipart
   5. Modyfikacja rysunków
    1. Określanie stylu obrazów
    2. Zmiana kolorów obrazu
    3. Tworzenie przezroczystych obrazów
    4. Zmiana jasności i kontrastu
    5. Stosowanie efektów specjalnych
    6. Przycinanie obrazów
    7. Umieszczanie obrazu w tle slajdu
   6. Dodawanie dokumentów tworzonych w innych programach
    1. Dodawanie istniejących obiektów
    2. Tworzenie i dodawanie nowych obiektów dokumentów
  2. 10. Dodawanie dźwięków i wideo
   1. Dodawanie dźwięków
    1. Formaty plików dźwiękowych, których można używać w prezentacjach
    2. Dodawanie klipów dźwiękowych przechowywanych na komputerze
    3. Dodawanie klipu dźwiękowego z programu Clip Organizer
    4. Dodawanie klipów z dźwiękowych płyt CD
    5. Rejestracja i dodawanie własnych klipów dźwiękowych
    6. Tworzenie ścieżki dźwiękowej
    7. Tworzenie klipów dźwiękowych, których moment rozpoczęcia odtwarzania określa prezenter
   2. Dodawanie klipów wideo
  3. 11. Przejścia do innych slajdów oraz animacje
   1. Przejścia slajdów
    1. Typy przejść
    2. Dodawanie przejść pomiędzy slajdami
   2. Animacje niestandardowe
    1. Stosowanie efektów wejścia
    2. Stosowanie efektów wyróżnienia
    3. Stosowanie efektów wyjścia
    4. Efekty ścieżki ruchu
     1. Stosowanie efektów ścieżki ruchu
     2. Modyfikowanie efektów ścieżki ruchu
     3. Własnoręczne rysowanie efektu ścieżki ruchu
    5. Zmiana efektów
    6. Usuwanie efektu
    7. Zarządzanie większą liczbą efektów
     1. Określanie typu efektu na podstawie koloru ikonki
     2. Identyfikacja konkretnego efektu, jaki chcemy zmodyfikować
     3. Stosowanie osi czasu
     4. Wyświetlanie osi czasu
     5. Ukrywanie osi czasu
     6. Zmiana kolejności efektów
  4. 12. Stwórz aktywne slajdy
   1. Dodawanie łączy
    1. Łącze do slajdu w tej samej prezentacji
    2. Łącze do slajdu w innej prezentacji PowerPoint
    3. Łącze do strony WWW
    4. Tworzenie nowego dokumentu (oraz łącza do niego)
    5. Łącze do adresu e-mail
    6. Dodawanie etykiet ekranowych do łączy
   2. Dodawanie akcji
    1. Dodawanie akcji do tekstu lub obrazków
    2. Dodawanie przycisków akcji
   3. Edytowanie łączy i akcji
    1. Edycja łączy
    2. Edycja akcji
    3. Usuwanie łączy i akcji
 8. IV. Możliwości poprawy szybkości i wydajności pracy
  1. 13. Dostosowywanie PowerPointa do własnych potrzeb
   1. Dostosowywanie wyglądu programu
    1. Określanie ogólnego wyglądu
    2. Wyświetlanie (i ukrywanie) minipaska narzędzi
    3. Wyświetlanie (i ukrywanie) wstążki
    4. Wyświetlanie (i ukrywanie) karty Deweloper
    5. Wybór tematu nowego pokazu slajdów
    6. Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
     1. Dodawanie opcji do paska narzędzi Szybki dostęp
     2. Zmiana położenia przycisków na pasku narzędzi Szybki dostęp
     3. Usuwanie opcji z paska narzędzi Szybki dostęp
     4. Zmiana położenia paska Szybki dostęp
    7. Dostosowywanie paska stanu
   2. Dostosowywanie sposobu działania programu
    1. Otwieranie wszystkich dokumentów w określonym widoku
    2. Zapisywanie plików — jak, gdzie i jak często
    3. Drukowanie
    4. Optymalizacja plików programu PowerPoint
     1. Osadzanie tak niewielu czcionek (i znaków) jak to tylko możliwe
     2. Dołączanie plików dźwiękowych (w odróżnieniu od ich osadzania)
    5. Bezpieczeństwo
    6. Edycja i korekty
    7. Wyświetlanie Schowka
    8. Określanie standardowego typu wykresów
   3. Dostosowywanie sposobu działania pokazu slajdów
    1. Wyświetlanie (lub ukrywanie) kontrolek nawigacyjnych
    2. Wyświetlanie (lub ukrywanie) menu prezentowanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
    3. Zapewnienie możliwości zapamiętywania odręcznych notatek
    4. Nakazanie zakończenia prezentacji czarnym slajdem (albo innym)
   4. Instalacja dodatków
  2. 14. Makra — prezentacje na autopilocie
   1. Tworzenie i edycja makr
    1. Tworzenie makra
    2. Otwieranie makra w celu edycji jego kodu
   2. Uruchamianie makr
    1. Ustawianie opcji bezpieczeństwa
    2. Testowanie makr
    3. Dodawanie makra do pokazu slajdów
  3. 15. Współpraca
   1. Przygotowania do współpracy
   2. Wysyłanie pliku prezentacji
    1. Wysyłanie prezentacji pocztą elektroniczną przy użyciu programu Outlook
    2. Wysyłanie prezentacji pocztą elektroniczną za pomocą innego programu
   3. Przeglądanie slajdów z komentarzami
    1. Dodawanie komentarzy
    2. Czytanie komentarzy
    3. Edycja komentarzy
    4. Usuwanie komentarzy
   4. Oznaczenie prezentacji jako wersji ostatecznej
   5. SharePoint oraz Groove
    1. SharePoint
    2. Groove
   6. Bezpieczeństwo
    1. Tworzenie wersji prezentacji w formacie utrudniającym edycję treści
    2. Zabezpieczanie plików hasłem
     1. Podawanie jednego hasła
     2. Określanie osobnych haseł do otwierania i edycji prezentacji
    3. Dodawanie podpisu cyfrowego do pliku prezentacji
    4. Stosowanie opcji Information Rights Management
 9. V. Dodatki
  1. A. Poszukiwanie pomocy
   1. Poszukiwanie pomocy w programie PowerPoint
   2. Wyświetlanie podpowiedzi ekranowych
   3. Poszukiwanie tematów pomocy
   4. Uzyskiwanie pomocy bezpośrednio od firmy Microsoft
    1. Pomoc dla osób znających program PowerPoint 2003
    2. Poradniki
    3. Artykuły, pytania i odpowiedzi oraz inne materiały dostępne w internecie
    4. Fora dyskusyjne
    5. Pomoc bezpośrednia
   5. Pomoc społeczności użytkowników PowerPointa
 10. Indeks
 11. Kolofon
 12. SPECIAL OFFER: Upgrade this ebook with O’Reilly
 13. Copyright

Product information

 • Title: PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik
 • Author(s): E. A. Vander Veer
 • Release date: September 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457173639