Rozdział 9. Zabezpieczanie dostępu do grafu powiązań społecznościowych za pomocą standardu OAuth

Open Authentication (OAuth) jest otwartym standardem autoryzacji aplikacji, które uzyskują dostęp do danych w imieniu użytkownika. Za pomocą standardu OAuth programista może zabezpieczyć dostęp do danych osobowych użytkownika i informacji zawartych w jego grafie powiązań społecznościowych.

W pierwszej części tego rozdziału zostanie omówiona prosta metoda stosowana przez wielu dostawców serwisów, polegająca na zabezpieczaniu prywatnych zasobów za pomocą podstawowego mechanizmu uwierzytelniania. Zalety i wady tej implementacji zostaną szczegółowo przeanalizowane z trzech perspektyw: dostawcy, aplikacji i samego użytkownika.

Po omówieniu tego podstawowego ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.