O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Funkcje czyste

Funkcji używamy do wykonywania określonych zadań, a następnie łączymy je, aby budować aplikacje. Każda funkcja została zaprojektowana po to, aby wykonać jakąś pracę dla danego zbioru danych wejściowych. Kiedy nie zwracamy rezultatu z wykonywania, ale dokonujemy mutacji innego zewnętrznego (czyli niezawartego w zakresie funkcji) obiektu, mówimy o efekcie ubocznym. Natomiast funkcje czyste to funkcje, które nie mają żadnych skutków ubocznych i zawsze wykonują to samo obliczenie, dostarczając te same dane wyjściowe dla określonego zbioru danych wejściowych. Chociaż wydaje się to proste, implementacja to zupełnie inna historia.

Funkcje wykonujące dużą ilość pracy są trudne do przetestowania. Zasadniczo, aby umożliwić rozrastanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required