Rozdział 6. Ewaluacje rygorystyczne i nierygorystyczne

Ewaluacje są wykonywaniem instrukcji, a zwykle wykonywaniem i ustawianiem zmiennej. Co dokładnie oznaczają ewaluacja rygorystyczna i ewaluacja nierygorystyczna? Zasadniczo projektanci oprogramowania używają ewaluacji rygorystycznych. Oznacza to, że instrukcje są poddawane ewaluacji natychmiast i są przypisywane do zmiennej, jak tylko zostanie ona zdefiniowana.

Oczywiście oznacza to, że w przypadku ewaluacji nierygorystycznej nie przypisujemy zmiennej w miejscu jej definicji. Określane jest to również terminem zmienna leniwa, ponieważ zmienna nie jest przypisywana, dopóki nie zostanie użyta po raz pierwszy. Jest to bardzo przydatne, gdy mamy zmienne, które w określonej sytuacji mogą nie zostać ...

Get Programowanie funkcyjne. Krok po kroku now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.