Hosting

Usługa WCF nie może być zawieszona w pustce. Każda usługa musi być hostowana w procesie systemu Windows nazywanym procesem hostującym (ang. host process). Pojedynczy proces może hostować wiele usług, a ten sam typ usługi może być hostowany w wielu procesach. WCF nie nakłada ograniczeń w zakresie tego, czy proces hostujący jest jednocześnie procesem klienta, ale tworzenie osobnych procesów zwiększa poziom izolacji błędów i poziom bezpieczeństwa. Nie ma również znaczenia, kto udostępnia proces i jaki typ procesu został użyty. Hosta może dostarczać serwer IIS (ang. Internet Informaction Services), WAS (ang. Windows Activation Service) w systemach Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub późniejszych, rozwiązanie AppFabric dla Windows ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.