Punkty końcowe

Każda usługa jest powiązana z: adresem, który określa, gdzie usługa się znajduje; wiązaniem, które określa, jak należy komunikować się z usługą; kontraktem, który określa, co usługa robi. WCF formalizuje tę relację w formie punktu końcowego (ang. endpoint). Punkt końcowy jest połączeniem adresu, kontraktu i wiązania (patrz Rysunek 1-8).

Punkt końcowy

Rysunek 1-8. Punkt końcowy

Każdy punkt końcowy musi zawierać wszystkie trzy elementy, a host powinien udostępniać punkt końcowy. Z logicznego punktu widzenia punkt końcowy jest interfejsem usługi i jest analogiczny do interfejsu CLR lub COM. Zwróć uwagę na poziomą linię, która została użyta do oznaczenia ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.