Sesje warstwy transportowej

W przypadku tradycyjnego programowania obiekt usługi jest pośrednio powiązany z klientem za pomocą stosu wywołań. To znaczy, że każdy obiekt jest powiązany z określonym klientem. Jednak w WCF takie powiązanie jest niemożliwe, ponieważ klient tylko wysyła wiadomość do usługi i nigdy bezpośrednio nie wywołuje jej instancji. Odpowiednikiem powiązania pomiędzy obiektem usługi a klientem w WCF jest sesja transportowa, która zapewnia, że wszystkie wiadomości pochodzące od określonego klienta są przesyłane do tego samego kanału transportowego hosta. Można powiedzieć, że wygląda to tak, jakby klient i kanał utrzymywały sesję logiczną na poziomie transportu (stąd nazwa). Podobnie jak w standardowym modelu programowania w przypadku ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.