Sesje warstwy transportowej

W przypadku tradycyjnego programowania obiekt usługi jest pośrednio powiązany z klientem za pomocą stosu wywołań. To znaczy, że każdy obiekt jest powiązany z określonym klientem. Jednak w WCF takie powiązanie jest niemożliwe, ponieważ klient tylko wysyła wiadomość do usługi i nigdy bezpośrednio nie wywołuje jej instancji. Odpowiednikiem powiązania pomiędzy obiektem usługi a klientem w WCF jest sesja transportowa, która zapewnia, że wszystkie wiadomości pochodzące od określonego klienta są przesyłane do tego samego kanału transportowego hosta. Można powiedzieć, że wygląda to tak, jakby klient i kanał utrzymywały sesję logiczną na poziomie transportu (stąd nazwa). Podobnie jak w standardowym modelu programowania w przypadku ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.