Dezaktywacja instancji

Na poziomie koncepcyjnym technika zarządzania instancjami usługi sesyjnej (przynajmniej w dotychczas opisanej formie) łączy klienta (lub wiele aplikacji klienckich) z instancją usługi. Okazuje się jednak, że działanie tego mechanizmu jest bardziej złożone. W Rozdział 1. wspomniano, że każda instancja usługi należy do pewnego kontekstu (patrz Rysunek 4-2).

Konteksty i instancje

Rysunek 4-2. Konteksty i instancje

W praktyce zadaniem sesji jest kojarzenie komunikatów wysyłanych przez aplikacje klienckie nie tyle z instancjami, co z hostami zawierającymi tę instancję. W momencie rozpoczęcia sesji host tworzy nowy kontekst. Z chwilą zakończenia sesji ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.