Menedżery i protokoły transakcji

Programiści WCF nie muszą się martwić własnoręczną obsługą protokołów i menedżerów transakcji. To na WCF (a także .NET) spoczywa odpowiedzialność za wybór odpowiedniego protokołu i menedżera transakcji. Ty powinieneś się skupić na implementacji logiki biznesowej. Mimo to zauważyłem, że programiści bardzo często przykładają do tej kwestii ogromną wagę, dlatego też postanowiłem omówić protokoły i menedżery transakcji. Dzięki temu objaśnieniu przekonasz się, że nie ma praktycznych powodów, dla których warto by zajmować się obsługą tych mechanizmów własnoręcznie.

Wybór protokołu zarządzania transakcjami w WCF zależy od zasięgu wykonania, w którym funkcjonują uczestnicy transakcji. Słowo protokół stanowi pewną nieścisłość, ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.