Rozdział 8. Zarządzanie współbieżnością

Wywołania przychodzące od klientów są przydzielane do usługi w nowych wątkach, pochodzących z puli wątków wejścia-wyjścia systemu Windows (pula domyślnie dysponuje tysiącem wątków). Wiele klientów może wykonywać wiele współbieżnych wywołań. Usługa może je realizować, korzystając z wielu wątków. Jeśli wywołania są przydzielane do tej samej instancji usługi, musisz umożliwić bezpieczny wątkowo dostęp do stanu usługi w pamięci. W przeciwnym razie grozi Ci ryzyko utraty spójnego stanu i powstanie błędów. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku stanu klienta w pamięci podczas wywołań zwrotnych, ponieważ wywołania te są przydzielane do wątków na tej samej zasadzie. Poza synchronizacją dostępu do stanu instancji ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.