Aplikacja intranetowa

W aplikacjach intranetowych zarówno klienty, jak i usługi korzystają z WCF i są wdrażane w tym samym intranecie. Klienty funkcjonują za zaporą sieciową. Możesz korzystać z metod bezpieczeństwa systemu Windows do zapewnienia bezpieczeństwa transferu, uwierzytelniania i autoryzacji. Konta i grupy systemu Windows zapewnią poświadczenia klienckie. Scenariusz intranetowy dotyczy różnych rodzajów aplikacji biznesowych, od finansów przez produkcję, aż do wewnętrznych aplikacji IT. Jest to także najbardziej rozbudowany scenariusz pod względem dostępnych opcji.

Na początku tego podrozdziału omówię pewne pojęcia, techniki i typy, które będą wykorzystywane także w kolejnych scenariuszach.

Zabezpieczanie wiązań intranetowych

W scenariuszu ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.