Audyt bezpieczeństwa

Na zakończenie tego rozdziału przedstawię użyteczny mechanizm dostępny w WCF — audyt bezpieczeństwa. Jak sama nazwa wskazuje, audyt bezpieczeństwa stanowi swego rodzaju dziennik zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. WCF może rejestrować próby uwierzytelniania i autoryzacji — ich daty, lokalizacje, a także tożsamości klientów. Klasa ServiceSecurityAuditBehavior zarządza audytem; jest ona przedstawiona w Przykład 10-30 wraz z wykorzystywanymi typami wyliczeniowymi.

Klasa ServiceSecurityAuditBehavior stanowi zachowanie usługi. Właściwość AuditLogLocation określa miejsce przechowywania wpisów dziennika: w dzienniku aplikacji lub bezpieczeństwa.

Przykład 10-30. Klasa ServiceSecurityAuditBehavior

public enum AuditLogLocation { Default, ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.