Czym jest usługa przekazywania?

Rozwiązanie problemu komunikacji internetowej jest proste — skoro bezpośrednie łączenie klienta z usługą jest takie trudne, należy tego unikać (przynajmniej początkowo) i skorzystać z pośrednictwa usługi przekazywania. Usługa przekazywana znajduje się w chmurze wspierającej komunikację poprzez przekazywanie wywołań klienta do odpowiedniej usługi docelowej. Taka forma przekazywania wywołań wymaga zarówno od intranetu klienta, jak i od intranetu usługi możliwości nawiązywania połączenia z chmurą. Ponieważ jednak chmura stanowi swoisty neutralny teren dla obu stron komunikacji, większość środowisk (od komputerów domowych i małych sieci intranetowych po wielkie sieci korporacyjne) dopuszcza możliwość kierowania wywołań ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.