Przedmowa do wydania polskiego

Czytelniku,

książka, którą trzymasz w rękach, to absolutnie podstawowa pozycja w bibliotece każdego, kto zajmuje się projektowaniem interfejsów konwersacyjnych. Cathy Pearl zebrała w niej doświadczenia ze swojej ponad 20-letniej kariery w firmach takich jak Nuance Communications, IBM, Microsoft czy Google. W tej ostatniej przez długi czas była odpowiedzialna za rozwój Asystenta Google.

Być może odnosisz wrażenie, że interfejsy konwersacyjne to wynalazek ostatnich kilku lat, podczas których zaczęliśmy się przyzwyczajać do interakcji z chatbotami i asystentami głosowymi, takimi jak wspomniany Google Asystent, Siri czy Amazon Alexa. Prawda jest jednak inna: projektowanie konwersacji miało swoje początki w czasach ...

Get Projektowanie głosowych interfejsów użytkownika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.