Rozdział 1. Wprowadzenie

W tym rozdziale pokrótce omówię historię głosowych interfejsów użytkownika (VUI — ang. voice user interface) i razem sprawdzimy, czy Twoja aplikacja mobilna rzeczywiście potrzebuje takiego interfejsu. Zajmiemy się też pojęciem interfejsów konwersacyjnych i pokrótce opowiem, czym są chatboty.

Krótka historia interfejsów VUI

W latach 50. XX wieku firma Bell Labs zbudowała system rozpoznawania cyfr podawanych przez jedną osobę. Te pierwsze systemy korzystały z niewielkiego zasobu słów i zupełnie nie sprawdzały się poza laboratorium. W latach 60. i 70. XX wieku badania były kontynuowane, co zwiększyło zasób rozpoznawanych słów i pozwoliło rozwinąć możliwość „ciągłego” rozumienia mowy (chodziło o to, żeby nie trzeba było ...

Get Projektowanie głosowych interfejsów użytkownika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.