Rozdział 2. Organizacja treści: architektura informacji i struktura aplikacji

Powinieneś już wiedzieć, czego użytkownik oczekuje od Twojej aplikacji lub strony. Swój projekt tworzysz z myślą o wybranej platformie, czyli internecie, pulpicie, urządzeniach przenośnych, albo kilku z nich. Wiesz, na jakim idiomie lub typie interfejsu będziesz bazować, może to być formularz, sklep internetowy, przeglądarka obrazów bądź inny, albo doszedłeś do wniosku, że musisz połączyć kilka idiomów. Jeżeli jesteś szczególnie zaangażowany w swoją pracę, to pewnie już spisałeś kilka typowych scenariuszy wykorzystania wysokopoziomowych elementów Twojej aplikacji. Masz już jasne wyobrażenie tego, co Twoja aplikacja wniesie w ludzkie życie.

Co teraz?

Możesz zacząć od sporządzenia ...

Get Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.