ROZDZIAŁ 12. FORMATOWANIE TEKSTU (I JESZCZE WIĘCEJ SELEKTORÓW)

W TYM ROZDZIALE:

Zalety oraz możliwości kaskadowych arkuszy stylów (CSS)

W jaki sposób znaczniki HTML tworzą strukturę dokumentu

Pisanie reguł stylów CSS

Dołączanie stylów do dokumentów HTML

Najważniejsze koncepcje CSS: dziedziczenie, specyfi czność, kaskada, kolejność reguł oraz model pojemnika

Skoro już zaczęliśmy zajmować się formatowaniem tekstu, warto nieco pogłębić naszą wiedzę na ten temat. W tym rozdziale zostanie omówionych ponad 40 nowych właściwości CSS-a wykorzystywanych do zmieniania wyglądu tekstu. Przy okazji nauczysz się również, w jaki sposób korzysta się z bardziej zaawansowanych selektorów odnoszących się do elementów znajdujących się w określonym kontekście lub ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.