ROZDZIAŁ 12. FORMATOWANIE TEKSTU (I JESZCZE WIĘCEJ SELEKTORÓW)

W TYM ROZDZIALE:

Zalety oraz możliwości kaskadowych arkuszy stylów (CSS)

W jaki sposób znaczniki HTML tworzą strukturę dokumentu

Pisanie reguł stylów CSS

Dołączanie stylów do dokumentów HTML

Najważniejsze koncepcje CSS: dziedziczenie, specyfi czność, kaskada, kolejność reguł oraz model pojemnika

Skoro już zaczęliśmy zajmować się formatowaniem tekstu, warto nieco pogłębić naszą wiedzę na ten temat. W tym rozdziale zostanie omówionych ponad 40 nowych właściwości CSS-a wykorzystywanych do zmieniania wyglądu tekstu. Przy okazji nauczysz się również, w jaki sposób korzysta się z bardziej zaawansowanych selektorów odnoszących się do elementów znajdujących się w określonym kontekście lub ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.