ROZDZIAŁ 20. NOWOCZESNE NARZĘDZIA DO TWORZENIA WITRYN INTERNETOWYCH

W TYM ROZDZIALE:

Nadawanie stylów formularzom

Nadawanie stylów tabelom

Zerowanie stylów CSS

Zastępowanie tekstu obrazkami

Technika CSS Sprites

Wykrywanie funkcji CSS

W ćwiczeniach przedstawionych w książce tworzysz statyczne strony HTML wraz z osadzonymi arkuszami stylów, zapisujesz je, a następnie wyświetlasz w przeglądarce WWW. Wprawdzie to jest jak najbardziej poprawne podejście, ale zarazem jest mało prawdopodobne, że będziesz je stosował podczas zarobkowego tworzenia stron internetowych. Mam świadomość, że jeśli poznajesz temat projektowania i tworzenia stron WWW, powinieneś dowiedzieć się również, jak te zadania są wykonywane w środowisku profesjonalistów.

W rozdziale przedstawię wprowadzenie do wybranych narzędzi używanych przez projektantów stron internetowych. Dzięki tym narzędziom praca jest łatwiejsza, a utworzony kod źródłowy znacznie bardziej niezawodny.

• Zadaniem preprocesorów CSS-a jest znaczące usprawnienie tworzenia arkuszy stylów CSS i optymalizacji kodu wynikowego w taki sposób, aby działał we wszystkich przeglądarkach WWW.

• Narzędzia do kompilacji pozwalają na automatyzację wszelkich wielokrotnie wykonywanych zadań, które będziesz musiał wykonywać podczas pracy nad kodem źródłowym.

• Git to system kontroli wersji monitorujący poprzednie wersje plików i ułatwiający zespołom programistów wspólną pracę nad tym samym kodem.

Cechą wspólną tych zaawansowanych narzędzi jest to, że ogólnie rzecz ...

Get Projektowanie stron internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.