ROZDZIAŁ 20. NOWOCZESNE NARZĘDZIA DO TWORZENIA WITRYN INTERNETOWYCH

W TYM ROZDZIALE:

Nadawanie stylów formularzom

Nadawanie stylów tabelom

Zerowanie stylów CSS

Zastępowanie tekstu obrazkami

Technika CSS Sprites

Wykrywanie funkcji CSS

W ćwiczeniach przedstawionych w książce tworzysz statyczne strony HTML wraz z osadzonymi arkuszami stylów, zapisujesz je, a następnie wyświetlasz w przeglądarce WWW. Wprawdzie to jest jak najbardziej poprawne podejście, ale zarazem jest mało prawdopodobne, że będziesz je stosował podczas zarobkowego tworzenia stron internetowych. Mam świadomość, że jeśli poznajesz temat projektowania i tworzenia stron WWW, powinieneś dowiedzieć się również, jak te zadania są wykonywane w środowisku profesjonalistów.

W rozdziale ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.