ROZDZIAŁ 25. SVG

W TYM ROZDZIALE:

Kształty SVG

Przycinanie i maskowanie

Filtry efektów

Nadawanie stylu w SVG

Interaktywności i animacje

Narzędzia SVG

Podpowiedzi dotyczące tworzenia obrazków SVG

Responsywne obrazki SVG

O formacie SVG (ang. Scalable Vector Graphics) wspominałam w książce już kilkakrotnie, natomiast w tym rozdziale przedstawię go znacznie dokładniej.

Podczas generowania treści w oknie przeglądarki WWW grafika w formacie SVG może wyglądać jak obrazek zapisany w dowolnym innym formacie. Jednak dopiero to, co kryje się pod maską, czyni treść naprawdę wyjątkową i wszechstronną. Przede wszystkim SVG to zgodnie z nazwą format wektorowy, czyli wszelkie kształty występujące w plikach SVG są definiowane przez współrzędne i linie, a nie ...

Get Projektowanie stron internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.