Część I. Wzorce jednowęzłowe

Ta książka jest poświęcona systemom rozproszonym, które są aplikacjami składającymi się z wielu różnych komponentów działających na wielu różnych maszynach. Jednak pierwsza część tej książki koncentruje się na wzorcach wykorzystujących pojedynczy węzeł. Łatwo to umotywować. Kontenery są podstawowym blokiem konstrukcyjnym dla wzorców z tej książki, ale w ostatecznym rozrachunku grupy kontenerów znajdujące się na pojedynczej maszynie tworzą niepodzielne elementy wzorców systemów rozproszonych.

Motywacje

Chociaż jasne jest, dlaczego warto podzielić aplikację rozproszoną na zbiór różnych kontenerów działających na różnych maszynach, nieco mniej oczywiste może być to, dlaczego warto również rozdzielić komponenty działające ...

Get Projektowanie systemów rozproszonych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.