Rozdział 2. Wzorzec Przyczepa

Pierwszym wzorcem jednowęzłowym jest Przyczepa (ang. sidecar). Przyczepa jest jednowęzłowym wzorcem składającym się z dwóch kontenerów. Pierwszym z nich jest kontener aplikacji. Zawiera podstawową logikę aplikacji. Bez tego kontenera aplikacja by nie istniała. Poza kontenerem aplikacji mamy również kontener przyczepy. Rolą przyczepy jest rozszerzanie i usprawnianie kontenera aplikacji, często bez jego wiedzy. W najprostszej formie kontener przyczepy może być używany w celu dodania funkcjonalności do kontenera, który byłoby trudno ulepszyć w inny sposób. Kontenery przyczepy są rozplanowywane na tej samej maszynie poprzez niepodzielną grupę kontenerów, taką jak obiekt API pod w Kubernetes. Poza rozplanowaniem na tej ...

Get Projektowanie systemów rozproszonych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.