Rozdział 7. Transakcje

Niektórzy autorzy twierdzą, że obsługa ogólnego dwuetapowego zatwierdzania jest zbyt kosztowna, ponieważ powoduje problemy z wydajnością lub dostępnością. Uważamy, że lepiej jest, by programiści aplikacji rozwiązywali wynikające z nadużywania transakcji problemy z wydajnością, gdy pojawią się wąskie gardła, niż zawsze musieli sobie radzić z brakiem transakcji.

— James Corbett i in., Spanner: Google’s Globally-Distributed Database (2012)

W trudnych realiach systemów danych wiele rzeczy może się nie powieść:

  • Oprogramowanie bazodanowe lub sprzęt mogą zawieść w każdym momencie (w tym: w trakcie zapisu).
  • Aplikacja może w każdej chwili ulec awarii (także w czasie wykonywania serii operacji).
  • Zakłócenia w sieci mogą nieoczekiwanie ...

Get Przetwarzanie danych w dużej skali now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.