Rozdział 8. Problemy z systemami rozproszonymi

Hey I just met you

The network’s laggy

But here’s my data

So store it maybe[1].

— Kyle Kingsbury, Carly Rae Jepsen and the Perils of Network Partitions (2013)

W ostatnich kilku rozdziałach powtarzającym się zagadnieniem było to, jak systemy radzą sobie z problemami. Omówiono np. przełączanie awaryjne replik („Radzenie sobie z przestojami węzłów”), opóźnienie replikacji („Problemy z opóźnieniem replikacji”) i zarządzanie współbieżnością w transakcjach („Niskie poziomy izolacji”). Lepsze zrozumienie różnych przypadków brzegowych z rzeczywistych systemów pomaga lepiej sobie z nimi radzić.

Jednak choć dużo miejsca poświęcono błędom, kilka ostatnich rozdziałów i tak miało zbyt optymistyczny wydźwięk. ...

Get Przetwarzanie danych w dużej skali now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.