Część III Dane pochodne

W częściach I i II tej książki zebrano wszystkie najważniejsze kwestie związane z bazami rozproszonymi: od układu danych na dysku aż po ograniczenia spójności w środowisku rozproszonym, gdy występują błędy. Jednak w tych analizach przyjmowano, że aplikacja używa tylko jednej bazy.

W praktyce systemy danych często są bardziej złożone. Duże aplikacje nieraz wymagają różnych sposobów dostępu do danych i ich przetwarzania, a nie istnieje jedna baza, która spełnia wszystkie takie wymagania. Dlatego aplikacje często używają połączenia kilku różnych baz, indeksów, pamięci podręcznych, systemów analitycznych itd. oraz mechanizmów do przenoszenia danych między miejscami.

W ostatniej części tej książki omówione są kwestie związane ...

Get Przetwarzanie danych w dużej skali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.