Rozdział 10. Przetwarzanie wsadowe

System nie może odnieść sukcesu, jeśli jedna osoba ma na niego zbyt duży wpływ. Gdy wstępny projekt jest gotowy i stosunkowo solidny, zaczynają się prawdziwe testy, kiedy ludzie mający różne punkty widzenia przystępują do własnych eksperymentów.

— Donald Knuth

W pierwszych dwóch częściach książki sporo pisano o żądaniach i zapytaniach oraz powiązanych z nimi odpowiedziach i wynikach. Ten model przetwarzania jest stosowany w wielu współczesnych systemach danych. Pytasz o coś lub przesyłasz instrukcje, a po jakimś czasie system (miejmy nadzieję) zwraca odpowiedź. W ten sposób działają bazy danych, pamięci podręczne, indeksy wyszukiwania, serwery WWW i liczne inne systemy.

W tego rodzaju systemach online (może ...

Get Przetwarzanie danych w dużej skali now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.