Słowniczek

Warto zauważyć, że definicje w tym słowniczku są krótkie i proste. Mają one przekazywać podstawowe znaczenie pojęć, a nie ich wszystkie subtelne aspekty. Więcej informacji znajdziesz we wskazanych tu miejscach książki.

Asymetria

  1. Niezrównoważone obciążenie partycji (niektóre partycje otrzymują dużo żądań lub danych, a inne znacznie mniej). Stosowane jest też określenie hot spot. Zob. punkty „Asymetryczne obciążenie robocze i odciążanie hot spotów” i „Radzenie sobie z asymetrią”.
  2. Anomalia związana z koordynacją czasu i powodująca wrażenie, że zdarzenia zachodzą w nieoczekiwanej, niesekwencyjnej kolejności. Zob. omówienie ...

Get Przetwarzanie danych w dużej skali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.