Rozdział 4. Kodowanie i zmiany

Wszystko się zmienia i nic nie pozostaje stałe.

— Heraklit z Efezu cytowany przez Platona w Kratylosie (360 r. p.n.e.)

Nieuniknione jest to, że aplikacje z czasem się zmieniają. Funkcje są dodawane lub modyfikowane z powodu udostępniania nowych produktów, lepszego zrozumienia wymagań użytkowników lub zmian w otoczeniu biznesowym. W rozdziale 1. przedstawiono kwestię łatwości modyfikowania. Należy dążyć do tworzenia systemów, które umożliwiają łatwe dostosowanie się do zmian (zob. punkt „Łatwość modyfikowania — umożliwianie prostego wprowadzania zmian”).

W większości przypadków modyfikacji mechanizmów oprogramowania wymaga też zmian w przechowywanych danych. Możliwe, że trzeba uwzględnić nowe pole lub nowy typ rekordu. ...

Get Przetwarzanie danych w dużej skali now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.