Dodatek A Instalowanie MongoDB

MongoDB dostępne jest w wersjach dla systemów Linux, macOS, Windows i Solaris. Oznacza to, że w większości systemów wystarczy pobrać odpowiedni pakiet ze strony pobierania MongoDB (https://www.mongodb.com/download-center), rozpakować go i uruchomić.

Serwer MongoDB potrzebuje katalogu, w którym będzie mógł zapisywać pliki baz danych, oraz portu, na którym będzie odbierał połączenia. W tym rozdziale omówimy sposób instalowania serwera MongoDB w podziale na dwa systemy: Windows i pozostałe (Linux/Unix/macOS).

Gdy mówimy o „instalowaniu” serwera MongoDB, mamy na myśli odpowiednie skonfigurowanie serwera mongod, czyli głównego serwera bazy danych. Serwer mongod może być używany jako niezależny serwer albo jako element ...

Get Przewodnik po MongoDB now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.