Rozdział 7. Interakcja z użytkownikiem

Biblioteki z tego rozdziału pomagają programistom napisać kod wchodzący w interakcję z końcowymi użytkownikami. Opiszemy tu wyjątkowy projekt Jupyter, a następnie powiemy o bardziej typowych interfejsach konsolowych i graficznych (GUI), kończąc przedyskutowaniem narzędzi do aplikacji webowych.

Notatniki Jupytera

Jupyter (http://jupyter.org/) to aplikacja webowa, która pozwala Ci na interaktywne wyświetlanie i wykonywanie Pythona.

Użytkownicy widzą napisany w CSS, HTML-u i JavaScripcie interfejs klienta Jupytera w wyszukiwarce na maszynie klienta. Klient komunikuje się z jądrem napisanym w Pythonie (lub w kilku innych językach), które wykonuje bloki kodu i zwraca wynik. Zawartość przechowywana jest na maszynie ...

Get Przewodnik po Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.