Rozdział 2. Prawda o wątkach

Porozmawiajmy chwilę zupełnie szczerze — tak naprawdę wcale nie chcemy używać Curio. Właściwie, chyba powinniśmy używać wątków. Tak, wątków. TYCH wątków. Poważnie. Wcale nie żartuję.

— Dave Beazley, Developing with Curio (https://curio-fork-azhukov.readthedocs.io/en/latest/devel.html)

Jeśli Czytelnik nigdy wcześniej nie słyszał o wątkach, to tu zamieszczam ich krótki opis: wątki to możliwość dostarczana przez system operacyjny, której programiści mogą używać, by informować system o tym, które części ich programu mogą być wykonywanie równolegle. System operacyjny decyduje w jaki sposób będzie udostępniał zasoby procesora wszystkim pozostałym programom (procesom) działającym w tym samym czasie.

Jednak ponieważ Czytelnik ...

Get Python i Asyncio now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.