O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Python Launcher dla systemu Windows

W systemie Windows (wyłącznie), począwszy od Pythona 3.3, instalowane jest narzędzie do uruchamiania skryptów (tzw. launcher). Jest ono dostępne również osobno dla wcześniejszych wersji. Narzędzie to składa się z plików wykonywalnych py.exe (dla konsoli) oraz pyw.exe (działający w środowisku GUI). Pliki te można wywoływać bez ustawień PATH; są one zarejestrowane do uruchamiania plików Pythona za pośrednictwem asocjacji z nazwami plików. Za ich pomocą można wybierać wersje Pythona na trzy sposoby: za pomocą dyrektyw w stylu Uniksa #! umieszczanych na początku skryptów, przy użyciu argumentów wiersza polecenia oraz poprzez konfigurowalne wartości domyślne.

Dyrektywy plikowe launchera

Launcher rozpoznaje wiersze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required